Vceliweb.cz
AktualityZdravotní komiseO spolkuPublikaceArchivVčelyKontakty
Vítejte na stránkách
královéhradeckých včelařů
Český svaz včelařů, z.s.,
základní organizace Hradec Králové

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2023Došel nám následující e-mail:
no-reply@vcelarstvi.cz, 3. 1. 2023 3:20
Ministerstvo zemědělství, Čj.: 72543/2022-13141, v Praze dne 21. 12. 2022
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán podle § 15 odst. 4 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a § 44 odst. 1 písm. d) zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 44 odst. 2 veterinárního zákona vydává opatření obecné povahy, kterým se stanoví:

Článek 1
METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2023
Ministerstvo zemědělství stanoví povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání, které se provádějí v období od 1. 1. do 31. 12. 2023, a určuje, na které z nich a v jakém rozsahu se poskytují příspěvky z prostředků státního rozpočtu.

Část I.
Povinné preventivní a diagnostické úkony hrazené ze státního rozpočtu
B. Kontrola zdraví 9. Včely
EpM120 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV) – monitoring
Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli, včel ošetřujících plod nebo medných zásob od všech včelstev ze stanoviště v rizikových oblastech (po 2 letech od zrušení ochranného pásma). Vyšetřování se provádí mimo současná ochranná pásma v oblasti, která byla před dvěma lety ohniskem nebo ochranným pásmem, a pokud se v následujících letech nevyšetřovalo.
Odebírají se:

 1. vzorky měli odebrané z podložek, které jsou umístěny na dně úlů nejméně 14 dnů,
  z každého včelstva na stanovišti
  nebo

 2. vzorky včel ošetřujících plod v počtu nejméně 60 kusů včel utracených mrazem
  z každého včelstva na stanovišti
  nebo

 3. medné zásoby z plodového plástu o hmotnosti minimálně 15 g medu (objem polévkové lžíce) z každého včelstva na stanovišti zabalené v nepropustné vzorkovnici (sklo, plast). Měl ze dna úlů nebo medné zásoby se odebírají jako směsný vzorek, který může zahrnovat maximálně 25 včelstev. Vzorky včel se odebírají a zasílají z
  jednotlivých včelstev, kdy směsný vzorek z maximálně 25 dílčích vzorků vytvoří laboratoř.EpM160 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV)
Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli nebo včel ošetřujících plod od všech včelstev na všech stanovištích v ochranném pásmu vymezeném v mimořádných veterinárních opatřeních nařízených krajskou veterinární správou. Vzorky se odebírají v termínech a frekvenci určených v mimořádných veterinárních opatřeních nařízených pro dotčené ochranné pásmo.
Odebírají se:

 1. směsné vzorky měli všech včelstev odebraných k tomuto účelu ze stanoviště; vzorky měli se odebírají z podložek, které jsou umístěny na dně úlů nejméně 14 dnů
  nebo

 2. vzorky včel ošetřujících plod v počtu nejméně 60 kusů včel utracených mrazem z každého včelstva na stanovišti.
  Měl ze dna úlů se odebírá jako směsný vzorek, který může zahrnovat maximálně 10 včelstev. Vzorky včel se odebírají a zasílají z jednotlivých včelstev, kdy směsný vzorek z maximálně 10 dílčích vzorků vytvoří laboratoř.EpM300 VARROÁZA – VyLa (PV)
Směsné vzorky veškeré zimní měli od všech včelstev na každém stanovišti. Vzorky zimní měli musí být odebrány po takové lhůtě od provedeného podzimního ošetření včelstev, aby nebyl k vyšetření odevzdán léčebný spad. Vzorky měli se odebírají nejdříve za 30 dnů od dne vložení čistých podložek na dna úlů a musí být odevzdány k vyšetření do 15. 2. 2023.

Část II.Povinné preventivní a diagnostické úkony hrazené chovatelem zvířat
B. Kontrola zdraví 5. Včely
ExM110 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV)
Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli, včel ošetřujících plod nebo medných zásob od všech včelstev na stanovišti.
Odebírají se:

 1. vzorky měli odebrané z podložek, které jsou umístěny na dně úlů nejméně 14 dnů, z každého včelstva na stanovišti
  nebo

 2. vzorky včel ošetřujících plod v počtu nejméně 60 kusů včel utracených mrazem z každého včelstva na stanovišti
  nebo

 3. medné zásoby z plodového plástu o hmotnosti minimálně 15 g medu (objem polévkové lžíce) z každého včelstva na stanovišti zabalené v nepropustné vzorkovnici (sklo, plast).
  Měl ze dna úlů nebo medné zásoby se odebírají jako směsný vzorek, který může zahrnovat maximálně 25 včelstev.
  Vzorky včel se odebírají a zasílají z jednotlivých včelstev, kdy směsný vzorek z maximálně 25 dílčích vzorků vytvoří laboratoř.
  Provádí se:
  a) před přemístěním včel nebo včelstev (včetně kočovných včelstev) na vzdálenost větší než 3 km; vyšetření má platnost v příslušném kalendářním roce;
  b) před přemístěním včelích matek na vzdálenost větší než 3 km; vyšetření má platnost v příslušném kalendářním roce.Ošetření včelstev proti varroáze se provádí podle pravidel stanovených v „Metodickém pokynu Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy“. zde

ExM310 VARROÁZA – předjarní léčebné ošetření
Na základě vyhodnocení intenzity varroázy dle kódu EpM300 se na jednotlivých stanovištích při nálezu vyšším než 3 roztoči v průměru na jedno včelstvo provede ošetření všech včelstev na stanovišti. Použijí se registrované veterinární léčivé přípravky v souladu s příbalovou informací. Předjarní ošetření musí být provedeno s ohledem na klimatické podmínky a jarní rozvoj včel co nejdříve a ukončeno musí být do 15. 4. 2023. Chovatel je povinen vést záznam o ošetření včelstev (viz. Metodický pokyn výše).

ExM330 VARROÁZA – letní sledování a ošetření včelstev
Chovatel je povinen provádět monitoring varroázy a následné ošetření všech investovaných včelstev registrovanými veterinárními léčivými přípravky v souladu s příbalovou informací za účelem ochrany dlouhověké generace včel před poškozením.

Článek 4 Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabylo podle § 44 odst. 3 veterinárního zákona účinnosti dnem jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství a vyvěšuje se po celý kalendářní rok. Ministerstvo zemědělství opatření obecné povahy zašle též Státní veterinární správě a krajským veterinárním správám, které jsou povinny jej bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách po celý kalendářní rok.
Opatření obecné povahy v den následující po dni nabytí jeho účinnosti opatří Ministerstvo zemědělství záznamem o jeho účinnosti.

Ing. Zdeněk Nekula, v. r.
ministr zemědělství

Komentář:
Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2023 je svým obsahem pro včely stejná jako v roce 2022. Účinnosti nabyla dne 22.12.2022, kdy byla vyvěšena na úřední desce Ministerstva zemědělství ČR.
Mgr. Jarmila Machová
(Vloženo 5.1.2023)
S D Í L E T   N A :

Kontakty


Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Hradec Králové
Na Obci 460
503 02 Předměřice nad Labem
Telefon: 776 100 321
E-mail: zohradeckralove@vcelarstvi.cz
IČ: 64809561
Číslo účtu: 157 791 752/0300

Ing. Radim Kupka
Předseda
776 100 321, zohradeckralove@vcelarstvi.cz

Petr Burián
Jednatel
603 225 893, zohradeckralove@vcelarstvi.cz


Další kontakty >
Kontaktujte nás:Odeslat