Vceliweb.cz
AktualityZdravotní komiseO spolkuPublikaceArchivVčelyKontakty
Vítejte na stránkách
královéhradeckých včelařů
Český svaz včelařů, z.s.,
základní organizace Hradec Králové

Než začnete včelařitKaždý nový člen je povinen se nejprve zaregistrovat v Českomoravské společnosti chovatelů:
Českomoravská společnost chovatelů, Ústřední evidence včel
Benešovská 123, 252 09 Hradištko
Paní Eva Zelenková, telefon 257 896 210, e-mail uevcely@cmsch.cz
Po splnění této registrace se přihlásí s přidělenými čísly chovatele a stanoviště u jednatele spolku př. Petra Buriána kontakt

(Vloženo 5.9.2022)

Manuál pro začínající včelaře
(Vloženo 17.3.2018)
Vážená paní, vážený pane,
cesta k úspěšnému včelaření vede přes celou řadu rozhodnutí. Prosím odpovězte si pravdivě na otázky níže:
Jaký mám osobní vztah ke včelám, jsem odolný proti včelímu bodnutí, netrpím alergiemi apod?
Mám podmínky pro chov – umístění úlů (sousedské vztahy)?
Jsem ochoten se sebevzdělávat studiem literatury, účastnit se odborných předbnášek apod?
Mám finanční možnosti k investicím do chovatelských potřeb?
Mám možnosti a jsem ochoten věnovat včelám čas v době, kdy to ony potřebují, nikoliv kdy se mi chce nebo, kdy mám zrovna já čas?
Jsem ochoten plnit zákonné podmínky, zejména ohledně léčení včel?
Pokud si na položené otázky odpovíte kladně, rádi Vás přivítáme v řadách členů Základní organizace Českého svazu včelařů Hradec Králové. Z přibližně 52 tisíc včelařů v ČR je okolo 98 % organizováno v ČSV, z. s. Bližší informace naleznete na www.vcelarstvi.cz, bližší informace o pobočném spolku „Základní organizace Českého svazu včelařů Hradec Králové“ (dále ZO ČSV HK) naleznete na www.vceliweb.cz.

Členství v ZO ČSV umožňuje:
Získat pomoc pro pořízení včelstev.
Získat pomoc a potřebné rady od zkušeného včelaře – důvěrníka, ke kterému je každý člen přidělen.
Pomoc při registraci včelstev.
Využití dotační politiky ČSV na léčiva, opylení, materiální zajištění chovu a další.
Účast na vzdělávací a přednáškové činnosti, součinnost a kolegiální pomoc členů ZO mezi sebou, a to jak radou, tak i praktickou pomocí při složitějších úkonech.
Získat 1 x měsíčně časopis „Včelařství“, který je v distribuční síti nedostupný.
Stát se součástí propracovaného systému, který materiálně a prakticky zajišťuje v rámci ZO ČSV provádění léčení nařízených orgány Státní veterinární správy (SVS), včetně sběru a odeslání měli ke kontrole.
Ze Svépomocného fondu ČSV získat pomoc při právních úkonech spojených se včelařením a v rámci pojištění své osoby a především včelstev.
Získat podporu ZO ČSV, která prosazuje zájmy včelařů v oblasti svého teritoria (obecní úřady, zemědělské podniky apod.), propaguje včelaření a včelí produkty mezi spoluobčany.

Podmínkou členství v ČSV je:
Podat řádně vyplněnou přihlášku za člena ČSV v ZO, kde chcete být členem a kde máte zpravidla umístěná včelstva. Přihlášku lze stáhnout zde: Přihláška za člena ČSV

Případné dotazy k členství v ZO ČSV HK směřujte na jednatele. Kontakt na webu ZO ČSV HK zde
Aktuálně funkci zastává pan Petr Burian, tel. 603 225 893, e-mail: zohradeckralove@vcelarstvi.cz.

Seznámit se se Stanovami ČSV zde

Při podání přihlášky za člena ZO ČSV a dále každoročně při výplatě dotací uhradit:
• 200,- Kč každoroční členský příspěvek pro ústředí svazu (mj. úhrada nákladů za časopis),
• 16,- Kč za 1 včelstvo jako příspěvek do Svépomocného fondu ČSV,
• 100,- Kč každoroční příspěvek na činnost ZO ČSV,
• 5,- Kč za 1 včelstvo jako příspěvek ZO ČSV na činnost

Souhlasit s používáním osobních údajů: jméno, příjmení, bydliště, datum narození, rodné číslo, kontaktní telefon a e-mailovou adresu, které budou zaneseny do Centrálního informačního systému včelařů (CIS) s přístupem k údajům pouze třem poučeným členům výboru s podepsanou mlčenlivostí. CIS je stejně jako obdobné systémy pod kontrolu Úřadu pro ochranu osobních údajů. Tato evidence je nutná pro zpracování dotací na léčiva, opylení a další materiální podporu včelaře.

Povinnosti chovatele včel
Podat žádost o přidělení registračního čísla včelaře a registračního čísla stanoviště prostřednictvím Ústřední evidence včel v Českomoravském svazu chovatelů v Hradišťku pod Medníkem (ÚE ČMSCH) (Vyhl. č. 136/2004 Sb., § 80 a násl.).
Bližší informace zde.

Udržovat aktuální informace o umístění včelstev a jejich počtu v evidenci nejen povinným hlášením ÚE ČMSCH k 1. 9., ale případně i v průběhu roku a tyto údaje předat i jednateli ZO ČSV. Z evidence čerpají informace zemědělci při plánování postřiků, ale jsou i základem pro posouzení náhrad za škody na včelstvech ze Svépomocného fondu ČSV. Velmi efektivní je způsob hlášení přes portál farmáře zde.

Zabezpečit léčení včel dle pokynů orgánů SVS a jsou povinné pro všechny včelaře, ať již organizované v ČSV nebo neorganizované. Způsoby léčení se organizují teritoriálně po okresech. Všeobecný problém je tlumení výskytu roztoče varroa destructor a nejzávažnějším je výskyt moru včelího plodu.
Informace o způsobu léčby a distribuci léčiv je v naší ZO předávána na členské schůzi, elektronicky a cestou včelařských důvěrníků.

Harmonogram spolkového života a organizace léčení je v přiložené tabulce.
Kalendář pravidelných akcí

Pokud jste se rozhodl (a) stát se členem naší základní organizace, dovolte, abych Vás oslovil dle zvyku vážená přítelkyně, vážený příteli.

Mnoho úspěchů ve včelaření přeje Ing. Radim KUPKA, předseda ZO ČSV Hradec Králové
Zpracoval Ing. Hypš - místopředseda spolu se členy výboru, čerpáno z textových materiálů ZO Bělohrad

Než začnete včelařit
(Vloženo asi 2005)
Včelaření je záliba, která chovatele obohacuje o kontakt s přírodou, rozšiřuje jeho vědomosti o zákonitostech života rostlin i živočichů, přitom přináší užitek včelaři při získávání včelích produktů.

Význam chovu včel je především v opylování rostlin, včetně zemědělských kultur. Neboť absence včel by zdramatizovala existenci celého ekosystému.

V případě, že jste se rozhodli začít s chovem včel, měli by jste znát zda netrpíte alergií na bodnutí včelou, případně zda alergií netrpí někdo další z vaší rodiny. Tato skutečnost by vaše rozhodnutí o chovu včel mohla zkomplikovat.

Než začnete včelařit je třeba dobře zvolit stanoviště úlů. Stanoviště úlu je třeba zvolit tak, aby výlet včel neobtěžoval chovatele, členy jeho rodiny, ani sousedy. Doporučuji předem seznámit sousedy s vaším záměrem s chovem včel a předejít tak případným sousedským svárům. Česna by měla být směrována směrem na jih, případně na východ. Je vhodné, aby stanoviště bylo chráněno před převládajícími větry, naopak není vhodné stanoviště v mrazových kotlinách. Při předpokládaném doletu vašich včel cca 3 km, doporučuji před zahájením chovu zjistit v tomto obvodu, zda někdo již včely nechová a kontaktovat včelařského důvěrníka, který zajišťuje léčení včel v tomto obvodě. Tento včelař vám také může být nápomocen při zahájení chovu.

Pro chov včel potřebujete
úly,
včelí oddělky, případně roje,
včelařské nářadí,
teoretické vědomosti o chovu včel,
registrace chovu včel, členství v Českém svazu včelařů.

1. Úly
Pro zahájení chovu včel doporučuji dvě až tři včelstva. Při tomto počtu včelstev již zjistíte, že každé včelstvo se chová jinak a zároveň při některém vašem chybném zákroku nepřijdete o celý chov a dočkáte se určitě sladké odměny ve formě vlastního medu. Doporučuji pořídit si nové úly. Staré úly jsou nebezpečím zavlečení některé včelí nákazy. Dále, úly starší konstrukce nejsou vhodné pro provádění léčení včel a odběry vzorku, navíc mívají nevhodně řešené krmítka pro podávání zásob. Při pořizování nových úlů doporučuji nástavkový systém. Nejpoužívanější rozměr rámků v našem obvodu je 39×24 cm.

2. Včelí oddělky, roje
K založení chovu včel je třeba získat včelstvo, oddělek, případně roj. Z důvodu nebezpečí zavlečení některé nákazy doporučuji získat včely od chovatele z okolí. Trvalé přemístění včelstev v rámci naší ZO musí být uskutečněno pouze se souhlasem zdravotní komise za podmínky, že jde o přemístění mimo období nařízeného vyšetření nebo léčebné ošetření a jedná se o včelstva, která byla prokazatelně vyšetřena. V případě přemístění včelstev mimo rámec naší ZO musí chovatel včel předem vyžádat souhlas Krajské veterinární zprávy. K přesunu včelích oddělků platí stejná pravidla jako při přesunu včelstev. Pro začínající chovatele v žádném případě nedoporučuji zahájit chov osazením roje neznámého původu nebo divoce žijícího včelstva, tyto je nařízeno utratit viz nařízení KVS 03/2008.

3. Včelařské nářadí
Včelařské nářadí pro chov včel obsahuje spoustu položek, ne všechny potřebuje chovatel při zahájení chovu, ale bez řady z nich se neobejde.

Pro ochranu včelaře doporučuji pořídit si včelařský klobouk a včelařské rukavice.
Pro manipulaci ve včelstvu doporučuji rozpěrák, smetáček a kuřák (dýmák).
Pro vytáčení medu se neobejdete bez medometu, odvíčkovací vidličky, náběhu nebo smyku na včely, síta na vyčištění medu.
Pro ošetření rámků budete potřebovat siřič na sirné knoty.
Pro podání zimních zásob potřebujete krmítka, pokud nejsou součástí úlu.
S výběrem včelařského nářadí se poraďte s prodejcem ve včelařské prodejně. Včelařská prodejna „Včelaření hrou“ nabízí i internetový obchod Včelaření hrou.

4. Teoretické vědomosti
K získání teoretických znalostí pro chov včel vede řada cest. Zajisté je třeba seznámit se s zákonitostmi ze života včelího společenství, se zásadami práce ve včelstvu a s postupy při chovu včel. Existuje především spousta literatury, dnes pak také informace na moderních nosičích. Pro začínající včelaře doporučuji publikaci Včelařství autorů Ing.Veselý a kolektiv. Nesnažte se najít hned na začátku odpovědi na všechny vaše otázky, teprve postupně, jak si pořídíte chov, hledejte odpověď na jednotlivé problémy. Nedoporučuji hledat odpověď ani ve starší literatuře, neboť řada publikovaných názorů je dnes překonána. Také například „Včelařské překlady“, které publikují výsledky výzkumu ve světě mohou začínajícímu včelaři spíše přinést zmatek v hlavě, než radu jak řešit určitý problém v chovu. Doporučuji proto nalézt ve svém okolí včelaře s moderními názory, který vám jistě rád poradí. Pro seznámení s novinkami v chovu včel pořádáme každoročně pro členy naší organizace alespoň dvě přednášky. Pro začínající včelaře pořádáme úvodní školení a ukázky chovu včel na včelíně u přítele Macháčka v Rosnicích.

5. Český svaz včelařů
Český svaz včelařů sdružuje chovatele včel v celé naší republice, mimo jiné vydává měsíčník Včelařství a zabezpečuje správu svépomocného fondu (pojištění včelstev a včelařů). Základní organizace ČSV Hradec Králové sdružuje chovatele v našem obvodu. Výbor organizace zajišťuje pro své členy úkoly vyplývající ze stanov, zejména dbá o dodržování nařízených veterinárních opatření, organizuje přednášky, zajišťuje výplatu dotací. Pro mládež a občany města zajišťuje od roku 2005 řadu aktivit v rámci projektu „Včelařství součástí ekologické výchovy v Hradci Králové“.

Chov včel podléhá ve smyslu zákona č.154/2000 Sb. povinné registraci. Ústřední evidenci zajišťuje:

ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ, a.s.
Pracoviště ústřední evidence včel
Hradišťko 123
252 09 Hradišťko pod Medníkem
Kontaktní spojení
tel.: 257 896 210
e-mail: uevcely@cmsch.cz (pí. Zelenková)


Českomoravská společnost chovatelů vám přidělí Registrační číslo chovatele a Registrační číslo stanoviště. Takto zaregistrovaný chov je třeba přihlásit u jednatele ZO ČSV do evidence.

Současně je třeba poskytnout osobní údaje pro účely evidence a získání členství v naší organizaci v podobě členské přihlášky.

Chovatelé včel sdružení v Českém svazu včelařů se oslovují: „příteli“. Členstvím v naší organizaci získáte zajisté velkou rodinu přátel.

Jan Duben
S D Í L E T   N A :

Kontakty


Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Hradec Králové
Na Obci 460
503 02 Předměřice nad Labem
Telefon: 776 100 321
E-mail: zohradeckralove@vcelarstvi.cz
IČ: 64809561
Číslo účtu: 157 791 752/0300

Ing. Radim Kupka
Předseda
776 100 321, zohradeckralove@vcelarstvi.cz

Petr Burián
Jednatel
603 225 893, zohradeckralove@vcelarstvi.cz


Další kontakty >
Kontaktujte nás:Odeslat